Пропонуємо почитати Пропонуємо почитати
Буктрейлери Буктрейлери
Презентації Презентації
Періодичні видання I півріччя II півріччя
Нові надходження січень 2024
Безпека в Інтернеті Безпека в Інтернеті
Електронний каталог Електронний каталог
Державні закупівлі

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                           Директор Кіровоградської                                                                                            обласної бібліотеки для дітей
                                                                                           ім.Т.Г.Шевченка
                                                                                                                      Т.С.Манжула
                                                                                           «  9  »   березня      2022 року

П Р А В И Л А   КО Р И С Т У В А Н Н Я
Кіровоградською обласною  бібліотекою  для дітей   ім. Т.Г.Шевченка

І. Загальні положення

    Правила користування Кіровоградською обласною бібліотекою для дітей ім.Т.Г.Шевченка розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі змін внесених до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури України від 19 квітня 2017 року №340 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 року за  № 635/30503.
    Ці Правила користування бібліотекою визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотеки.
    Бібліотека зобов’язується виконувати свої функції відповідно до статусу, цільового призначення, складу користувачів, характеристики бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, а також основних напрямів діяльності, визначених установчими документами.
    У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть вводитися тимчасові обмеження прав користувачів в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення здійснення заходів дотримання правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».
    На випадок повітряної тривоги бібліотека користувачів не обслуговує та поновлює обслуговування після сигналу «Відбій».
    Адміністрація  залишає за собою право вносити зміни до правил внутрішнього трудового розпорядку, правил користування бібліотекою відповідно до чинного законодавства та умов воєнного стану.

ІІ. Права користувачів.

    Користувачами бібліотеки є діти й підлітки, організатори дитячого читання (батьки, вчителі, вихователі, бібліотекарі, студенти – майбутні педагоги, соціальні, бібліотечні працівники) та інші категорії населення причетні до процесів виховання, навчання, організації дозвілля дітей. Діти віком до 18 років записуються до бібліотеки за згодою батьків чи інших законних представників.
    Кожний громадянин із зазначених категорій користувачів незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, мовних ознак, віросповідання та місця проживання має право на бібліотечне обслуговування, яке здійснюється через систему абонементів, читальних залів, веб-сайт бібліотеки та забезпечення інтернет – доступу користувачам.
    Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про наявність документів з бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи (книги, періодичні видання, кінофотофонодокументи, документи на електронних носіях) з бібліотечного фонду,  брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека, входити до читацьких об’єднань за інтересами (гуртки, клуби тощо), користуватися електронним каталогом, он-лайн послугами та іншими видами послуг,  у тому числі на платній основі.
    Користувач абонементу має право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у  читацькому формулярі.
Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одночасно не більше 5 документів терміном до 15 днів. користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них   відсутній попит інших користувачів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 7  днів.
    Користувачі мають право на продовження та попереднє замовлення документів у разі їх наявності  у бібліотечному фонді за допомогою вебсайту бібліотеки, скориставшись он-лайн послугами для віддалених   користувачів. 
    Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, користування якими відповідно до законодавства здійснюється в читальному залі. Цінні бібліотеки видання, довідники, енциклопедії та періодичні видання поточного року видаються для користування тільки в читальному залі. Кількість документів, що видаються користувачам в читальному залі не обмежується.
    У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право скористатися послугами Інтернет – зали для пошуку та одержання необхідної інформації з електронних джерел.
    Окремі категорії користувачів (діти-сироти, діти з особливими потребами, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти переміщені з територій через активні військові дії, діти військовослужбовців-учасників бойових дій, а також користувачі, що записалися до бібліотеки колективно, під час бібліотечних акцій, Дня відкритих дверей) мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.
    Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через вебсайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

ІІІ. Обов’язки користувачів.

    Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють паспорт, свідоцтво про народження дитини або документи, що їх замінюють; надають фотокартку для оформлення квитка користувача; ознайомлюються з бібліотечними послугами, у тому числі платними, правилами користування бібліотекою; надають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон; підписують зобов’язання щодо виконання правил користування бібліотекою та дозвіл на занесення персональних даних до електронної бази, їх обробку та використання у межах бібліотеки  з обліковою та науковою метою.
    Користувач повинен дбайливо ставитися до документів, взятих з бібліотечного фонду; при одержанні перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень, в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який  зробить на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
    За кожний документ, одержаний у бібліотеці, користувач розписується в читацькому формулярі (за дошкільників розписуються батьки). Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
    Документи, одержані у тимчасове користування з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати у визначені терміни. У разі порушень термінів користування документами сплачується пеня за кожний документ та кожний прострочений день. Розмір пені встановлюється бібліотекою. У разі, якщо термін здачі документів припадає на святковий або вихідний день у бібліотеці, на них пеня не нараховується.
   У разі зміни місця проживання користувач повинен своєчасно повернути бібліотечні          документи та повідомити про це бібліотеку.
    Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним художньо рівноцінним, або відшкодувати  реальну ринкову вартість документа для придбання нового. Розмір відшкодування в залежності від цінності та вартості  видання визначає бібліотека.
    За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, опікуни, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває, та інші законні представники.
    Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися загальних правил етикету, культури поведінки, гігієни та протипожежної безпеки. Бережливо ставитися до обладнання, комп’ютерної техніки, бібліотечного фонду та  інших матеріальних цінностей, які надаються в тимчасове користування відвідувачам бібліотеки.
    Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, несвоєчасно повертає або пошкоджує бібліотечні документи, обладнання, комп’ютерну техніку та  інші матеріальні цінності в залежності від міри нанесених збитків несе відповідальність згідно із законодавством, а також може бути позбавлений права користування бібліотекою терміном від півроку до повного виключення з числа користувачів бібліотеки.
    Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів  інтелектуальної власності згідно  із законодавством.

ІV. Обов’язки та права бібліотеки.

    Під час запису до бібліотеки  бібліотекар повинен ознайомити користувача з Правилами користування бібліотекою та всіма видами інформаційно-бібліотечних послуг, що надає бібліотека, в т.ч. й платними.
    Формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання дітей. Враховувати інтереси та інформаційні запити користувачів при формуванні бібліотечного фонду, проведенні масових заходів, створенні читацьких об’єднань та клубів за інтересами.
    Створювати умови комфортного бібліотечного обслуговування користувачів, дотримуватися етики взаємовідносин бібліотекаря і користувача, надавати допомогу в доборі потрібних документів з бібліотечного фонду та в пошуку необхідної інформації з електронних джерел з використанням мережі Інтернет.
    Здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; продовжувати строк користування ними на відповідний термін; визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки, у тому числі пені за порушення терміну користування документами.
    Здійснювати обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.
    Здійснювати щорічний статистичний облік кількості користувачів. До облікових даних вносити інформацію про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.
    Самостійно визначати перелік та порядок надання платних послуг  відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями) та Постанов Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (змінена назва згідно Постанови КМУ від 12 липня 2017 року №493) та від 12 липня 2017 року №493 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271».
    Позбавляти права користуватися бібліотекою терміном від півроку до повного виключення з числа користувачів бібліотеки тих, хто порушує правила користування бібліотекою, несвоєчасно повертає  або пошкоджує бібліотечні документи, обладнання, комп’ютерну техніку. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
    Інформувати користувачів, громадськість, висвітлювати різні напрями        діяльності закладу за допомогою офіційного вебсайту бібліотеки та інших   мас - медіа.